Generelle leveringsvilkår v. 1.6

FORMÅL

De følgende Generelle leveringsbetingelser gjelder for alle salg og tjenester (heretter omtalt som «Tjenester») levert av Blue Analytics AS («Blue Analytics») til kunde («Oppdragsgiver» eller «Kunde»).

Vilkår fremstilt av kunde som er i strid med Blue Analytics’ generelle leveringsvilkår skal ikke gjelde med mindre Blue Analytics, i hvert enkelt tilfelle, har gitt skriftlig samtykke til dette.

Den til enhver tid gjeldende versjon av generelle leveringsbetingelser er gjeldende for alle oppdrag og kontrakter. Dette gjelder også i de tilfeller hvor de har blitt endret fra tidligere oppdrag eller inngåtte kontrakter.

 

BESTILLING AV TJENESTER
Kunden bestiller ønskede tjenester ved å levere et utfylt bestillingsskjema («Bestillingsskjemaet») hvor de(n) ønskede tjenesten(e) fremkommer («Oppdraget»). I de tilfeller hvor Tjenesten ikke listes i Bestillingsskjemaet, eksempelvis leveranse av prøvetakings-kit, skal kunden gjøre sin bestilling skriftlig.

Når en bestilling er plassert er den å anse som en bindende avtale mellom Kunde og Blue Analytics. For kunder som ikke har en eksisterende kontrakt vil Bestillingsskjemaet gjelde som bindende avtaledokument mellom Blue Analytics og Kunde. Kundens kontaktinformasjon og det nærmere analyseutvalget fremgår av Bestillingsskjemaet.

 

BLUE ANALYTICS’ ANSVAR

Blue Analytics skal gjennomføre Oppdraget i henhold til Bestillingsskjemaet og på de vilkår som fremgår i dette dokument og som for øvrig er skriftlig avtalt med kunde.

Blue Analytics skal fremlegge analysesvar til kunde innenfor den svartid som følger av punktene «Svartid for PCR-analyser» og «Svartid for Genomikktjenester».

Blue Analytics har varslingsplikt til Mattilsynet dersom det foreligger grunn til mistanke om meldepliktige sykdommer. Blue Analytics kan i denne forbindelse bli pålagt å gi eller sende inn nødvendige opplysninger og prøvemateriale.

For offisielle analyser sender Blue Analytics månedlige oppsummeringer av analysesvar til Nasjonalt Referanselaboratorium (Veterinærinstituttet).

 

KUNDENS ANSVAR

Oppdragsgiver har varslingsplikt til Mattilsynet dersom det foreligger grunn til mistanke om meldepliktige sykdommer.

Oppdragsgiver plikter også ved slik mistanke å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger umiddelbart. Dette innebærer blant annet at Oppdragsgiver har plikt til å varsle Blue Analytics umiddelbart om mistanken, slik at Blue Analytics selv kan iverksette nødvendige tiltak.

Oppdragsgiver skal ved innsending av prøvemateriale utvise nødvendig aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom.

 

SVARTID FOR PCR-ANALYSER

Standard svartid for PCR-analyser er 5 virkedager fra mottak av prøvemateriale. Mottaksdagen inkluderes i beregning av svartid dersom prøvematerialet mottas før kl 12:00. 

Blue Analytics kan tilby kortere svartid (hasteprøver). Slike prøver skal avtales på forhånd og forutsetter at nødvendige ressurser er tilgjengelig. Hasteprøver medfører et pristillegg.

         Dersom prøver mottas før kl. 12:00 kan analysesvar gis innen kl. 16:00 påfølgende virkedag. Prøvene belastes med et pristillegg på 30%.

         Prøver som mottas før kl. 09:00 hvor kunde ber om svar samme dag belastes med et pristillegg på 50%.

         Hasteprøver som medfører helgearbeid eller overtidsarbeid belastes med et pristillegg på 100%.

 

Ved større mengder vevsprøver, for eksempel FoU-prøver, vil ikke standard svartid gjelde. Ved behov for svar innen 5 virkedager, må dette avtales nærmere.

 

SVARTID FOR GENOMIKKTJENESTER

Svartid for DNA isolasjon og Affymetrix genotyping skal avtales særskilt for hvert oppdrag.

Blue Analytics kan tilby hurtig svartid (hasteprøver). Slike prøver skal avtales på forhånd og forutsetter at nødvendige ressurser er tilgjengelig. Hasteprøver medfører et pristillegg.

 

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Tjenester faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Dersom etterspurt tjeneste ikke er inkludert i prislisten, vil tjenesten faktureres basert på pristilbud gitt i forkant. Priser oppgis i norske kroner (NOK) og er eksklusiv merverdiavgift (MVA) med mindre annet er avtalt.

Eventuelle ekstrakostnader som f.eks. lisensavgifter, frakt, forsikring, tollavgifter, eller andre pålagte avgifter vil bli belastet i tillegg.

Prisene justeres årlig 1. juli basert på, men ikke bundet til, Konsumprisindeks for varer og tjenester rullerende pr. mai, etter leveringssektor, for «tjenester hvor arbeidskraft dominerer» (https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen)

Blue Analytics forbeholder seg retten til å gjøre ekstraordinære prisjusteringer dersom hendelser utenfor Blue Analytics’ kontroll fører til en plutselig økning i produksjonskostnader eller ved ufordelaktig utvikling i valutakurs.

Med mindre annet er særskilt avtalt forutsetter oppgitt pris at prøvene sendes/leveres direkte til Blue Analytics sitt laboratorium og at Blue Analytics sine oppgitte metoder for prøveuttak og forsendelsesinstruksjoner benyttes. Ved avvik som ikke er forårsaket av Blue Analytics og som vil kreve ekstraarbeid, forbeholder Blue Analytics seg retten til å belaste kunden for slikt arbeid. Merk at dette også kan føre til forsinkelser i responstiden.

Analyseoppdrag som medfører merarbeid, vil bli belastet med et pristillegg basert på anvendt tid. Dette vil blant annet omfatte analyser nødvendig for å bekrefte eller avkrefte kvalifisert mistanke om smittsom dyresykdom ref. punktet om Blue Analytics sitt ansvar over.  Tilleggsanalyser som utføres for å karakterisere genotype av ISAV, samt reanalyse av prøver som ønskes av Oppdragsgiver belastes på lik linje med øvrige analyser. Analyseoppdrag som medfører merarbeid som ikke er avtalt på forhånd, vil kunne medføre forsinkelser i svartid ref. punktet over.

Betalingsbetingelser er netto per 14 dager fra utstedelse av faktura. Ved forsinket betaling beregnes morarente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

 

KANSELLERING AV OPPDRAG

Oppdraget er bindende fra det tidspunkt Blue Analytics mottar Bestillingsskjema. Dersom Oppdragsgiver ønsker å trekke seg fra Oppdraget, skal Blue Analytics varsles umiddelbart. Blue Analytics forbeholder seg retten til å fakturere Oppdragsgiver for alle påløpte kostnader frem til tidspunktet for Oppdragsgivers oppsigelse.

 

EIERSKAP OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

Hver av partene beholder sine rettigheter til IPR som de hadde før inngåelse av Oppdraget.

Eierskap til prøver, genotypingsdata, og all data omtalt i kvalitetsrapporten tildeles kunden.

Tilfeller der Kunden eier og innehar de immaterielle rettighetene til Axiom genotyping-arrayet som brukes i Oppdraget, gir Kunden Blue Analytics rettigheten til å bruke dette genotyping-arrayet kostnadsfritt, forutsatt at det kun brukes til genotypingsprøver for det gjeldende Oppdraget.

Blue Analytics kan ikke bruke arkivert DNA fra Oppdraget til annet formål enn hva som eksplisitt fremgår av Oppdraget eller det som er uttrykkelig fastsatt i denne oppdraget eller annet som er skriftlig avtalt mellom Blue Analytics og Kunde.

Bortsett fra det ovennevnte, skal Blue Analytics ha ubegrenset eierskap til immaterielle rettigheter og kunnskap knyttet til tjenestene som tilbys. Blue Analytics har rett til å fritt benytte den generelle kunnskapen og kompetansen som tilegnes under Oppdraget.

Alt utstyr og forbruksmateriell anskaffet eller produsert av Blue Analytics i forbindelse med gjennomføringen av Oppdraget tilhører Blue Analytics. Dersom Kunden bidrar med utstyr, skal eierskapet av slikt utstyr være etablert i forkant av Oppdragets oppstart.

 

KONFIDENSIALITET

Både Blue Analytics og Oppdragsgiver er forpliktet til å behandle all informasjon som utveksles mellom partene i forbindelse med Oppdraget konfidensielt, også etter avslutning av Oppdraget. Blue Analytics plikter i denne forbindelse å bevare taushet om all informasjon om sine kunder (f.eks. navn, oppdrags art og resultater). Unntak fra dette må avtales skriftlig med Kunde.

Dette er likevel ikke til hinder for varsel og fremlegging av nødvendige opplysninger og prøvemateriale til relevante myndigheter i forbindelse med meldepliktig sykdom og innsyn i forbindelse med ISO-akkreditering.

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Blue Analytics behandler alle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Dette inkluderer blant annet behandling av kontaktopplysninger om Oppdragsgivers kontaktpersoner. For mer informasjon om Blue Analytics behandling av personopplysninger, henvises det til Blue Analytics personvernerklæring, som ligger tilgjengelig på Blue Analytics sin hjemmeside. 

 

ANSVAR

Blue Analytics fraskriver seg ethvert ansvar for enhver disposisjon som måtte følge av analyseresultatene, og står heller ikke ansvarlig for eventuelle indirekte tap. Blue Analytics er under enhver omstendighet kun ansvarlig for feil eller mangler ved analyser dersom det er utvist uaktsomhet fra selskapets side, og ethvert erstatningskrav som måtte følge herav, er begrenset til refusjon av eventuelt innbetalt honorar for Oppdraget.

Blue Analytics har produktansvar i henhold til bestemmelsene i produktansvarslovgivningen.

Reklamasjoner må skje skriftlig og uten unødig opphold, etter at det forhold som begrunner reklamasjonen er kommet Oppdragsgiver til kjenne.

 

FORCE MAJEURE

Ved force majeure, streik eller andre forhold utenfor Blue Analytics sin kontroll er Blue Analytics fri for ethvert ansvar ved manglende levering. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, industrikonflikter, streik, brann, ekstremvær, pandemier, krig, omfattende militær mobilisering, opprør, rekvisisjon, beslagleggelse, embargo, restriksjoner i bruk av strøm og mangler eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører forårsaket av slike omstendigheter nevnt ovenfor, både før eller etter oppstart av Oppdraget.

Dette vil også omfatte tilfeller hvor Blue Analytics blir pålagt av Mattilsynet eller øvrige myndigheter å stenge virksomheten, blant annet for de tilfeller hvor det har oppstått eller kan oppstå forhold som kan medføre fare for helseskadelige næringsmidler, dyrs eller planters helse eller fare for miljøskade.

Blue Analytics skal informere Oppdragsgiver snarest mulig dersom slike forhold skulle inntreffe.

 

TVISTER OG LOVVALG

Eventuelle tvister i forbindelse med Oppdraget, herunder vedrørende forståelsen av Bestillingsskjema og generelle leveringsbetingelser, skal behandles etter norsk lov og med Bergen tingrett som avtalt verneting.