Statt Torsk v. 2.1

logo.png

 

Statt TorskLevende fisk blir transportert mellom anlegg til slakteri med brønnbåter. 

Brønnbåtene transporterer fisken levende mellom anlegg eller fra anlegg til slakteri. Noen oppdrettsanlegg har egne båter , men mange av båtene er eid av andre selskap som tar på seg oppdrag fra oppdrettsvirksomhetene. Ved mindre transport bruker noen tankbil, Statt Torsk bruker pr dags dato fartøy.

 

Fartøy som er leid inn til frakt av torsk, skal registrere fraktbrev (linket under)  .                                                                                                    

Ansvarlige blir varsla når fraktbrevet er fullført.   

                                                                                                                                                                                                                   

Fraktbrev

 

Brønnbåter som frakter rense fisk skal vaskes før hver enkelt transport

Brønnbåter skal tømmes, vaskes og definisiseres før hver enkelt transport av fisk til matanlegg.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-820/KAPITTEL_5#%C2%A720

 

Transportenheter må godkjennes

Med få unntak skal alle transportenheter som brukes til transport av levende fisk i oppdrett godkjennes av Mattilsynet minst hvert femte år.

Kravene til godkjenning er beskrevet i § 5 og 6 i Transportforskriften (Forskrift om transport av akvakulturdyr). Ved godkjenning vurderes bl.a. om transportenheten tilfredsstiller krav til konstruksjon som muliggjør effektiv vask og desinfeksjon, om det er mulig å inspisere enheten på en tilfredsstillende måte og om den er egnet til å ivareta hensyn til fiskevelferd.

Det skal foreligge et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygiene og fiskevelferd etterleves. Det er også krav om at nye transportmetoder, innretninger og utstyr skal være utprøvd og dokumentert velferdsmessig forsvarlige, før de tas i bruk. 

Lukket transport

Nye krav fra 2021
Fra og med januar 2021 blir det stilt krav om at vannet som tas inn skal desinfiseres ved transport av settefisk og stamfisk. Det blir også krav om at vann som slippes ut ved transport av matfisk til et annet anlegg eller til slakteri, skal desinfiseres.

Ved transport av settefisk som skal ut fra PD sonen skal inntaksvannet desinfiseres. Tilsvarende krav gjelder ved transport av fisk med PD utenfor PD sonen.

I forbindelse med påvisning og bekjempelse av listeført sykdom gir matloven og omsetnings- og sykdomsforskriften hjemmel for forskrift eller vedtak med krav om at transport skal foregå lukket, og eventuell behandling av transportvann.

Statt Torsk held seg til lovdata om enighet melom parter, link til lovdata under.

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2008-02-20-8/ARTIKKEL_1#ARTIKKEL_1

 

Hvordan varsle eller registrere avvik:

Vår virksomhet benytter kvalitetsikringsystemet EQS, der vi kan publisere registreringskjema utenfor løsningen.

Under finner du lenke til "Registrering av avvik" og "Varsling" skjemaene våre.

Innsendingen er anonym, men om du kan velge å registrer kontaktinformasjon hvis du er konfortabel med dette eller ønsker å bli kontaktet av oss.

 

Registrering av avvik

Varsling

 

 

Ref: Mattilsynet og Lovdata