Hvordan hente og tolke resultatrapporter på "Min side" v. 1.5

Innhold

Innlogging på Min Side

Åpne resultatrapport

Resultatrapport

Generelle definisjoner og tegnforklaringer

Innlogging på «Min Side»

Brukernavn

labxxxx der xxxx er Noklus-nummeret dere har. Dette står blant annet på alle svarskjema.

Passord

Inntil videre benyttes det passordet dere alltid har benyttet. Vi vil åpne for at passordet kan endres. Når den muligheten er klar, kan dere velge passord selv.

Åpne Resultatrapport

Når man er logget inn på «Min side», velg menyknappen «Nokluskontroller».

Man får nå tre valg; velg menyknappen «Nokluskontroller Resultatrapport».

Resultatrapport

Flere typer resultatrapporter er tilgjengelig:

1)      Oversikt over resultatene på dine Nokluskontroller. Fargekoden indikerer om alle resultatene tilfredsstilte kvalitetskravene (grønn), eller om minst en vurdering enten er akseptabel/tvilsom (gul) eller dårlig (rød). Om ingen resultater kan vurderes, eller det bare er gitt en kommentar, vises grått.

2)      Historikk med alle utsendelsene der fargekodene spesifiserer om resultatene tilfredsstiller kvalitetskravene med hensyn på riktighet, nøyaktighet og presisjon. (se Definisjoner). Her kan dere også kommentere og dokumentere egne vurderinger av resultatene.

3)      Resultatrapport for den enkelte utsendelsen

a.      Enkel tabell med resultater, fasit og vurderinger som ble gitt, både med hensyn på riktighet, nøyaktighet og presisjon (se Definisjoner).

b.      Histogram som viser hvordan deres resultat ligger i forhold til andre deltakere og i forhold til fasit/tillagt verdi og riktighets-/nøyaktighetsgrenser.

c.       Der det er aktuelt, illustreres også deres avvik fra fasit for flere utsendelser av samme type, illustrert med både tidsakse og konsentrasjonsakse

d.      Tabeller med kvalitetskrav og generelle resultater

4)      Utskrift av rapport. I alle faner i pkt 3), kan fullstendig rapport skrives ut.

Oversikt over resultatene på dine Nokluskontroller (pkt 1)

Det er denne rapporten som vises når dere åpner menyknappen Nokluskontroller Resultatrapport og er på fanen Resultat

Her får dere en kjapp oversikt om resultatene har samsvart godt med kvalitetskravene eller ikke. Når utsendelsen illustreres med gult eller rødt felt, vet dere ikke om dette skyldes riktighet/nøyaktighet eller presisjon. Klikk på den utsendelsen du vil se nærmere på. Da vil rapporten (beskrevet i Resultatrapport, pkt 3) åpnes. Åpen konvolutt indikerer at noen allerede har sett på rapporten.

Historikk med alle utsendelsene (pkt 2)

Dette vises når dere åpner menyknappen Nokluskontroller Resultatrapport (se pkt 1) og åpner fanen Historikk

Her kan dere:

-          Velge om dere vil se Alle utsendelsene dere er med på, eller dere kan filtrere ut en type kontrollprogram og se på alle utsendelsene dere har vært med på for denne typen.

 

-          Se hvilken vurdering som er gitt på riktighet/nøyaktighet og presisjon

-          Gi en egenvurdering av utsendelsen. Det dere noterer her, blir synlig for Noklus.

-          Markere en utsendelse. Da vil rapporten (beskrevet i Resultatrapport pkt 3) åpnes.

Resultatrapport for den enkelte utsendelse (pkt 3)

Det er to veier inn til rapporten:

Klikk på en utsendelse fra Oversikten over alle utsendelser dere har deltatt på (pkt 1)

Klikk på en utsendelse fra Historikk med alle utsendelsene (pkt 2)

Enkel tabell med resultater, fasit og vurderinger (ref pkt 3a)

Denne vises om du er inne på Resultatrapport og fane Vurdering

Tabellen oppgir:

-          Dine resultater, oppgitt med så mange desimaler dere har registrert

-          Fasit

-          Gjennomsnittsverdi for vurdering av riktighet (ev. enkeltverdi for vurdering av nøyaktighet)

-          Vurdering av riktighet (ev. nøyaktighet)

-          Differansen mellom duplikatmålingene for vurdering av presisjon (gjelder kun kvantitative resultater)

-          Vurdering av presisjon (gjelder kun kvantitative resultater)

-          Om Noklus har en kommentar til dere ang. kontrollutsendelsen, vises den her

Histogram som viser deres resultat i forhold til andre resultater, fasit og grenser (ref pkt 3b)

Denne vises om du er inne på Resultatrapport og fane Histogram

-          Histogrammene viser

o   Hvite kolonner: Fordelingen av alle resultater for din metodegruppe

o   Grå kolonner: Resultater fra metodegrupper som har fått felles fasit

o   Grønt felt: Svaralternativ som vil gi Meget god/God riktighetsvurdering

o   Gult felt: Svaralternativ som vil gi Akseptabel/Tvilsom riktighetsvurdering

o   Rødt felt: Svaralternativ som vil gi Dårlig riktighetsvurdering

 

Kvantitative

Kvalitative/semikvantitative

X-akse

Verdier og benevning

Aktuelle svaralternativer

Y-akse

Antall

Prosent med aktuelt svaralternativ

Pil indikerer eget resultat

Gjennomsnitt om kontrollen er analysert i duplikat

Oppgitt svaralternativ

Fasit

Indikeres med loddrett strek og fasitsymbol

Riktig svaralternativ markeres med fasitsymbol

Fasitsymbol:

o   «R»:    Fellesfasit fra ekstern kilde

o   «M»:   Metodespesifikk fasit

o   «A»:    Gjennomsnitt for alle metoder det er naturlig å sammenlikne seg med

o   «L»:     Lotspesifikk fasit når vi har kunstig materiale og ser store lot-til-lot-forskjeller

-          Tabell over resultater og kommentar fra Noklus, tilsvarende det som er vist i fanen Vurdering. Vi har valgt å gjenta det her for å lette tolkingen

-          Lotnummer med måned og år for utløpsdato om dette er oppgitt

Illustrasjon av avvik fra fasit. Historisk oversikt for egne resultater (ref pkt 3c)

Dette er kun aktuelt for enkelte kontrollprogram med kvantitative resultater, og vises eventuelt på Resultatrapport og fane Histogram

Den historiske oversikten viser avvik fra de siste utsendelsene for samme kontrollprogram:

-          Identifikasjon for utsendelsen. Det er en linje for hvert nivå

-          Identifikasjon av kontrollene som ble benyttet. I noen tilfeller kan de samme kontrollene benyttes flere ganger, og disse er da oppgitt med samme ID

-          Fasit og ditt svar (gjennomsnittsverdien)

-          Avvik fra fasit, oppgitt med konsentrasjonsenhet

-          Instrument der en kortkode indikerer hvilket instrument som ble benyttet på aktuell utsendelse

-          Type fasit, enten «R», «M», «A» eller «L» (se avsnitt over).

-          Illustrasjonen med de loddrette grensene viser avvikene i kronologisk orden

-          Illustrasjonen med de tilnærmet vannrette grensene viser avvikene mot konsentrasjonene av kontrollene. I denne illustreres aktuell utsendelse med ekstra ring rundt resultatene

-          Illustrasjonene viser ikke hvilke krav som benyttes. Dette er ikke mulig siden Noklus kalkulerer kvalitetsgrensene med både et gitt intervall og prosentvise grenser (se Kvalitetskrav under Definisjoner). Se tekst til illustrasjonene for å finne områdene kravene ligger i.

Tabeller med kvalitetskrav og generelle resultater (ref pkt 3d)

De ulike rapportene kan inne holde noen eller alle disse oversiktene:

-          Kvalitetskrav til riktighet/nøyaktighet

-          Kvalitetskrav til presisjon

-          Fordeling av resultater innen de ulike vurderingene

-          Statistiske parametre for metodegruppene

o   Verdi: Gjennomsnittsresultatet for aktuell instrumentgruppe

o   CVinnen: Beregnet gjennomsnittlig variasjonskoeffisient for presisjonen innen laboratorier. Datagrunnlaget for dette er alle differansene mellom parallellene fra hver enkelt deltaker.

o   CVmellom: Beregnet variasjonskoeffisient for presisjonen mellom alle deltakere som benytter instrumenter i aktuell instrumentgruppe

o   Antall: Resultater som inngår i beregningen

Generelle definisjoner og tegnforklaringer

Definisjoner

Riktighet

Om kontrollene analyseres flere ganger, vurderes grad av samsvar mellom gjennomsnittet av resultatene og fasit/tillagt verdi

Nøyaktighet

Om kontrollene analyseres kun en gang, vurderes grad av samsvar mellom resultatet og fasit

Presisjon

Om kontrollene analyseres i duplikat, vurderes grad av samsvar mellom de to resultatene

Fellesfasit

For noen kontrollprogram kan vi etablere felles fasit for flere/alle instrumenter. Dette er avhengig av om vi kan forvente samme svar fra alle metoder for kontrollmaterialet vi benytter. Det er dessverre ikke mulig i alle tilfelle. Fellesfasit kan etableres på flere måter:

a)      Referanselaboratorium

b)      Beregner konsentrasjonen basert på analysering av sertifiserte standarder

c)      Kjent mengde av tilsatt komponent

d)      Gjennomsnitt av alle resultater, uavhengig av metode

Metodespesifikk fasit

Der ikke fellesfasit kan benyttes, etablerer vi metodespesifikk fasit som baserer seg på alle resultatene som er registrert for aktuell kontroll for aktuell metodegruppe.

Lotspesifikk fasit

I noen få tilfeller må vi splitte metodespesifikk fasitgruppe opp etter hvilket lotnummer av reagensene som benyttes.

Kvalitetskrav

Kvalitetskravene er basert på offentlige krav, klinisk nytte eller biologisk variasjon.  De er bygget opp på ulik måte, avhengig av hva slags resultater metoden gir:

a)      Metoder som gir tallsvar (kvantitative resultater; eks: Hb): Noklus har to sett med kvalitetskrav; et relativt strengt krav for vurderingen «Meget god», og et litt videre krav for vurderingen «Akseptabel». Disse beregnes ut fra formel som prosentvis gir litt videre grenser når fasiten har en lav verdi enn når den har en høy verdi. Krav til både riktighet, nøyaktighet og presisjon settes ut fra dette.

 

b)      Metoder der vi kan oppgi en av flere definerte svaralternativer (semikvantitative metoder; eks: urinstrimmel): Vurderingen «God» gis der eget resultat gir samsvar med fasit, mens vurderingen «Tvilsom» gis til svaralternativene ved siden av fasit. For slike metoder vurderes kun nøyaktighet

c)      Metoder som kun har svaralternativene «negativ» og «positiv» (ev. kun «Svak positiv» i tillegg) (kvalitative metoder; eks graviditetstest): Fasit etableres ut fra konsentrasjon på kontrollen og omslagspunkt for testen. Vurderingen «God» gis ved samsvar. For slike metoder vurderes kun nøyaktighet

Tegnforklaring

I rapporten har vi benyttet fargekoder for å lette lesingen

 

Vurdering «Meget god» / «God»

 

Vurdering «Akseptabel» / «Tvilsom»

 

Vurdering «Dårlig»

 

Ingen vurdering

 

Noklus har ikke mottatt noen respons på utsendelsen

Veiledning direkte på sidene

På flere av sidene er det en knapp: «Veiledning». Klikker du denne kommer du til en kortversjon av veiledning til aktuell side.